Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА
ОНЛАЙН МАГАЗИН www.mebelikualiti.com

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ползвайки услугите на www.mebelikualiti.com и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА
ОНЛАЙН МАГАЗИН www.mebelikualiti.com.

1.      Общи положения

1.1.Настоящите общи условия регламентират отношенията между КУАЛИТИ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. Клокотница 99 и Потребителите ползващи фирмения Сайт, намиращ се на www.mebelikualiti.com;

1.2.С попълването на достъпната в онлайн магазина www.mebelikualiti.com електронна платформа за поръчка (заявка) на продукт, Клиентът изразява съгласие с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. При спор чия е волята за обвързване с текста на Общите условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявения за закупуване продукт;

1.3. Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Потребителя;

1.4.Страните могат в писмен договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, във фактура и/или стокова разписка да уговарят помежду си условия, различни от настоящите Общи условия. Тези условия имат действие само за конкретната продажба и заменят съответните разпоредби от настоящите Общи условия;

1.5.Договорът за продажба от разстояние между КУАЛИТИ“ ООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на КУАЛИТИ“ ООД;

1.6.Всяко лице, ползващо онлайн магазина www.mebelikualiti.com, поема всички рискове от използването на онлайн магазина, включително рисковете, свързани с технически неизправности на магазина, потенциално вредно съдържание и др.

1.7.Продавачът има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

2.      Отговорност 

2.1.“КУАЛИТИ“ ООД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности;

2.2.“КУАЛИТИ“ ООД не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата). 

3.      Регистрация

3.1.Регистрацията на www.mebelikualiti.com е доброволна и безплатна.

3.2.Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма;

3.3.В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, www.mebelikualiti.com има право да закрие и/или изтрие информацията да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги;

3.4.www.mebelikualiti.comне носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация;

3.5.Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите, без за това да е необходима регистрация. 

4.      Цени

4.1.Цените на всички продукти, публикувани в онлайн магазина, са в български лева за единична бройка и са с включени 20% ДДС;

4.2.Продавачът си запазва правото да променя цените, обявени в онлайн магазина по всяко време. В случай на промяна на цената в сила е цената на продукта към момента на потвърждаване на поръчката;

4.3.В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис.

5.      Поръчка. Сключване на договора

5.1.Клиент, желаещ да закупи стока от онлайн магазина, подава заявка за това чрез попълване на електронната бланка, публикувана на сайта www.mebelikualiti.com.          В заявката задължително се посочват адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.

5.2.В 3-дневен срок от получаване на надлежно попълнена от Клиента електронна бланка консултант на Продавача обработва данните от нея и попълва бланка-поръчка, която се  изпраща на имейл на Клиента за одобрение („потвърждаване на поръчката”). В бланката-поръчка се съдържат всички детайли по заявката (срок на доставка, плащане, включително авансово плащане, ако такова е дължимо, параметрите на поръчаните продукти – цветове, дамаски, материали, разновидности и др.). Едва след получаване на потвърждението на Клиента (писменно по имейл) и издаване на номер на поръчката от страна на продавача, същата се счита за валидно направена и се преминава към нейното изпълнение („приемане на поръчката”);

5.3. Потребителят получава в процеса на пазаруване информация от www.mebelikualiti.com за наличностите на стоките. Неналичен артикул е обозначен като такъв;

5.4.Договорът за покупко-продажба се счита за сключен от момента на приемането на поръчката, съответно от получаването на авансовото плащане, ако такова е уговорено между страните;

5.5.Продавачът не гарантира наличността на поръчаните продукти. В случай, че някой от поръчаните продукти не е наличен в момента на поръчката, консултант на Продавача се свързва с Клиента в срока по чл. 5.2., за да го информира за очакваната дата на доставка или да предложи алтернативен продукт. Клиентът може да се съгласи или да откаже предложения от Продавача срок за доставка;

5.6.Срокът на доставката започва да тече от дата на получаване на авансовото плащане направено по банков път;

5.7.Краен срок за изпълнение на поръчката – 20 работни дни от датата на авансовото плащане;

5.8.Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва Продавача с изпълнение. В тези случаи лицето, направило поръчката, отговаря за всички разходи, извършени от Продавача във връзка с това, включително, но не само разходи по повод евентуален опит за доставка.

6.      Плащане

6.1.Клиентът е длъжен да заплати цената на стоките и разноските по доставката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия и/или други индивидуални договорености;

6.2.Всички стоки остават собственост на Продавача до окончателното уреждане на всички финансови задължения на Клиента към Продавача;

6.3.С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие за извършване на авансово плащане извършено по банков път (включително авансово плащане на цялата цена на закупуваните продукти);

6.4.Потребителят трябва да заплати остатъка от сумата на поръчаната от онлайн магазина стока чрез наложен платеж. При плащане чрез “наложен платеж”, Потребителят трябва да заплати дължимата сума на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, в която е описана поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката.

7.      Доставка на поръчаните чрез електронния магазин стоки 

7.1.Сроковете за изпълнение на договора за покупко-продажба от страна на Продавача зависят от наличността у Продавача на поръчаните от Клиента продукти, местоположението на дадения от Клиента адрес и други обстоятелства;

7.2.Когато Продавачът не може да изпълни поръчка, която вече е приел, той е длъжен да уведоми Клиента за това в срока по чл. 5.2. и да възстанови всички заплатени от Клиента сума, ако има такива, в срок до 14 дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора. Продавачът възстановява заплатената от Клиента сумата без лихви или други вид компенсации;

7.3.Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоките;

7.4.При доставка на закупена стока с договорена услуга Транспорт, стоката се получава от транспортното средство, с което се доставя стоката. В услугата Транспорт не се включва пренасянето на стоката от транспортното средство до входната врата на сградата; 

7.5.При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки. 

7.6.Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й;

7.7.При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата;

7.8. Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки ще бъдат уточнени със служител на „КУАЛИТИ“ ООД, който ще се свърже с всеки Потребител, направил поръчка;  

7.9.В случай, че авансово плащане не бъде извършено, за Продавача не възниква задължение за доставка на заявената стока;

7.10.        В случай че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, за Продавача не възниква задължение за предаване на стоката;

7.11.        В случай че Клиент, поръчал продукти от онлайн магазина, остане неоткриваем за уточняване адреса и времето за доставка, Продавачът си запазва правото да анулира поръчката;

7.12.        Монтирането, съответно инсталирането на продукта, се извършва за сметка на Клиента и на негова отговорност, освен ако страните не се споразумеят изрично за обратното, в който случай се прилага ценоразписа на Продавача;

7.13.        При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес. 

8.      Връщане на стока 

8.1.На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия: 

·         Потребителят предварително писмено да информира „КУАЛИТИ“ ООД, на следния имейл адрес: kualitimebel@gmail.com, че на основание чл. 50, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:  

ü  Дали стоката ще бъде върната от Клиента в магазина на
„КУАЛИТИ“ ООД, или дали стоката ще бъде доставена в магазина от куриер. 

ü  Банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

·         Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка;

·         Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид;

·         Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на „КУАЛИТИ“ ООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя;

·         В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, „КУАЛИТИ“ ООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка, или в случай на плащане с карта, сумата се възстановява по същата карта. 

8.2.Условията за връщане на стока описани в т. 8 важат за Потребители, закупили стоки на „КУАЛИТИ“ ООД от електронния магазин на фирмата, а именно www.mebelikualiti.com.

9.      Рекламации

9.1.Рекламации относно качеството се правят в шестмесечен срок от получаване на стоката;

9.2.Продавачът представя продуктите в онлайн магазина си възможно най-реалистично и с възможно най-пълно описание. Въпреки това цветовете и снимките могат да изглеждат различно на различни монитори и Клиентът трябва да има предвид, че са възможни разлики в цвета на продуктите. С цел избягване на евентуални недоразумения Клиентът може да получи максимално пълна информация за продуктите на посочените на сайта телефони или чрез електронната поща: kualitimebel@gmail.com

9.3.Рекламации се вписват в специален регистър само срещу представяне на касова бележка или фактура, издадена от Продавача, протоколи или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

9.4.Привеждането на продукта в съответствие с договора за продажба се извърши в рамките на 30 дни, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

9.5.При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, той следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра с описание на явните недостатъци, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското дружество. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава не подпише констативен протокол, същият губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци;

9.6. Задължението на Продавача за удовлетворяване на рекламация отпада в следните случаи:

·         неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.  

·         повреди, предизвикани от неправилно преместване /следи от удари/ или неправилна експлоатация.  

·         увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.  

·         неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието. 

9.7.След изтичане на едномесечния срок и когато Потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. 

9.8.Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато „КУАЛИТИ“ ООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. 

9.9.Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от „КУАЛИТИ“ ООД.

10.  Защита на личните данни   

10.1.        Защитата на личните данни на потребителя през целия процес на обработка им, както сигурността и защитата на личния му живот, на всички лични данни и сведения, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво;

10.2.        Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие „КУАЛИТИ“ ООД да събира, обработва и съхранява личните му данни, за целите на обработката, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на „КУАЛИТИ“ ООД, съгласно Политиките за поверителност 

11.  Авторско право 

11.1.        Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на „КУАЛИТИ“ ООД.

bg_BGБългарски